Úvodní stránka - Mateřská škola Chlum u Třeboně

Školní program Náš svět

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuju, nech mne to dělat a já  pochopím.“

„Náš svět“ –  je místo, do kterého se děti narodily a ve kterém žijí. Dnešní přetechnizovaná doba jim bere příliš brzy jejich magický svět, ve kterém přestávají věřit pohádkám, kouzlům a čárám. Jsou vystavovány tlakům médií nejrůznějšího druhu Díky tomu je jim zprostředkováváno mnoho informací a na straně druhé jsou ochuzovány o nejrůznější kontakty s ostatními, prožitky obyčejných věcí a dostatečné množství pohybu.V dnešním světe si děti potřebují osvojovat takové dovednosti, které jim umožní žít ve společenství s ostatními, tj. umět se rozhodnout, domluvit se, řešit problémy, respektovat druhého, samostatně přemýšlet a uvažovat.

 Tyto zmiňované jevy jsou inspirací našemu programu.

Snažíme se vytvářet podmínky, které stimulují nejen vzdělávací potenciál dětí, ale stejný prostor věnujeme vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi, morálních postojů, zdravého sebevědomí, sebejistoty a samostatnosti. Budujeme základy přátelství a respektování ostatních.

- děti se učí pomáhat si, domluvit se o něčem s kamarádem, přemýšlet nad vzniklými situacemi, utvářet si svůj názor na to, co je a není správné.

- nepreferujeme mezi dětmi soutěživost, která vyvolává strach z neúspěchu, ale mnohé aktivity jsou zaměřeny právě na spolupráci, podporující smysl pro kolektiv.

 Jelikož  dnešní způsob života přináší dětem řadu problému v oblasti zdravotní, zaměřujeme se na pohybový rozvoj dětí. Využíváme aktivity v přírodě, ve třídách zařazujeme tělesná zdravotní cvičení s využitím nářadí a náčiní, nechybí cvičení na  míčích, či prvky jógy. Obohacujeme také jídelníček o zdravé druhy potravin.

Další naší prioritou je zaměřenost na jazykový rozvoj dětí. Spolupracujeme s místní knihovnou, ze které využíváme literaturu pro práci s dětmi. Čteme, vyprávíme si, podněcujeme děti různými hrami ke správnému vyjadřování a bohatosti slovní zásoby.
Součástí jazykového rozvoje je i logopedická prevence, zkterá je zařazována do běžného denního programu.

Chceme, aby si děti během pobytu v naší mateřské škole odnesly základy opravdové lidskosti ve vztahu k ostatním a k okolnímu světu a aby si dokázaly uvědomovat, že za své činy si každý nese svou odpovědnost.

Až opustí dítě naší MŠ, mělo by být připraveno zvládat požadavky, které na něho budou v další vývojové etapě kladeny.

 Snahou veškerého personálu je utvářet dětem takové prostředí, ve kterém mají příležitost cítit se bezpečně, spokojeně a těšit se na další prožitý den zde v mateřské škole.

 

Vzdělávací obsah ŠVP „Náš svět“ je rozpracován do tří tematických celků.

1. SVĚT A LIDÉ V NĚM

Záměrem tohoto tématu je poznávání různých oblastí ze světa lidí.Jedná se o přibližování kulturního a vlastivědného děditství naší země, zamyšlení nad lidským zdravím, poznávání lidské práce, zvyků, tradic, vnímání lidského společenství, společenství rodiny, mravních hodnot a postojů.

2. SVĚT TECHNIKY, OBJEVŮ A LIDSKÝCH VÝTVORŮ

V tomto tématu děti objevují různé věci, které lidé tvoří a vyrábějí, získávají povědomí o neživé přírodě, vytvářejí elementární povědomí o technickém prostředí a neustálých proměnách světa. Uvědomí si, jak některé objevy, vynálezy a lidské výtvory ovlivmnily nebo ovlivňují život člověka. 

3. SVĚT A PŘÍRODA

V tomto tématu se zabýváme společenstvím živé a neživé přírody, rostlinami, zvířaty, přírodními živly a poznáváním různých druhů ekosystémů. Zařazeny budou vycházky do kolí, výlety, ekologicky motivované herní aktivity, činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní a pěstitelské aktivity.

Z každého celku si učitelky volí konkrétnější témata, která si na třídách rozpracovávají do různých činností s dětmi.

Na co se zaměřujeme:

 • Budujeme zdravé sebevědomí, sebejistotu, samostatnost, schopnost se rozhodnout
 • Podporujeme vlastní tvořivost dětí
 • Pozornost věnujeme fyzickému rozvoji
 • Procvičujeme motoriku a grafomotoriku                   
 • Rozvíjíme zrakové a sluchové vnímání, rytmus       
 • Rozvíjíme paměť, myšlení, řeč, pozornost, fantazii, vůli
 • Pozornost věnujeme předmatematickým a časoprostorovým představám 
 • Učíme se domluvit , řešit problémy, pomáhat si, spolupracovat
 • Budujeme pozitivní vztahy mezi dětmi, přátelství 
 • Zařazujeme kooperativní a prosociální činnosti, které vedou ke vnímání a porozumění druhých     
 • Vytváříme mezi všemi příjemné, bezpečné  a podnětné klima

 

 

 

Celá verze programu je pro rodiče k zapůjčení  v MŠ.

Patička

KONTAKTY

 

Mateřská škola Chlum u Třeboně
Sídl. Fr. Hrubína 371
378 04 Chlum u Třeboně

 

Telefon: 384 797 230

 

Ředitelka:

Mgr. Magdalena Cuřínová, tel.: 602 147 253

 

obrázek květiny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout